Header image

Psykoterapi


Psykoterapi är i första hand en samtalsbehandling. I Integrativ Psykoterapi väljer terapeuten tekniker och metoder utifrån de problem och behov som presenteras. Detta sker i samråd. Arbetet utgår från här och nu samtidigt som tidigare mönster i tänkande, beteende och hanterande av känslor identifieras och medvetandegörs för att göra en förändring möjlig. Du och terapeuten arbetar aktivt tillsammans. Det kan förekomma hemuppgifter mellan gångerna där man får träna på alternativa sätt att hantera det som presenterats som ett hinder.

Grunden i Integrativ Psykoterapi är att tanke, känsla och kropp är delar av en helhet som påverkar varandra i interaktion med omgivningen. Detta innebär ett förändringsarbete som ser till alla dessa delar.

Psykoterapi kan handla om något enstaka möte upp till en längre tids behandling 1-2 år ev längre. Forskningen har visat på att relationen till psykoterapeuten och en god arbetsallians mellan psykoterapeut och den som söker psykoterapi är avgörande för resultatet av terapin. Psykoterapeuten har absolut sekretess.

Varför söka psykoterapi?

Kanske känner Du Dig nedstämd eller har ångest. Du kan ha utvecklat stressrelaterade symtom som sömnstörningar, ont i kroppen, trötthet, brist på energi, sviktande självförtroende etc. Kanske är Du mitt uppe i en livskris p g a exempelvis skilsmässa. Vanligt är att man söker psykoterapi när det inte fungerar i närmaste relationer i privatlivet och/eller på jobbet.

Psykoterapi kan även vara en del i ens rehabilitering efter en sjukskrivning för att få tillbaka lust och energi och kraften att komma igen och gå vidare. Människor upplever även ofta att psykoterapin hjälpte dem att undvika sjukskrivning och minskade behovet av mediciner.

Krisstöd
Vid akuta situationer på arbetsplatsen och/eller i livet i övrigt som när hot om våld och/el våld uppstår, plötsliga dödsfall eller liknande erbjuds även Krisstöd. Enskilt – stöd och bearbetning. I Grupp – avlastningssamtal, debriefing och uppföljning.

För mer information kontakta:
Marita Evegård
info@maritaevegard.se
070-958 86 99

eller använd kontakt-formuläret:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande